مطالب وبلاگ

ماتریس هارتلند یا سرزمین مادری (Heartland Matrix)

ماتریس هارتلند یا سرزمین مادری (Heartland Matrix)

در این مقاله به دنبال معرفی ماتریس هارتلند یا سرزمین مادری (Heartland Matrix) به عنوان یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکارها هستم. البته از این ماتریس برای تعیین سبک سرپرستی هم استفاده می‌شود. از آنجا که این ماتریس توسط مدرسه کسب‌وکار اشریج توسعه داده شده، در برخی از منابع تحت عنوان ماتریس اشریج از آن یاد می‌شود.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار، مدیریت هلدینگ

ماتریس تجزیه و تحلیل هوفر یا ارزیابی بازار-کالا

ماتریس تجزیه و تحلیل هوفر

ماتریس تجزیه و تحلیل هوفر (Hofer Analysis Matrix) یکی از ابزارهایی است که برای ارزیابی موقعیت رقابتی واحدهای کسب‌وکار توسط عوامل داخلی و خارجی آن بکار می‌رود

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار

ماتریس داخلی-خارجی یا IEM

ماتریس داخلی خارجی یا IEM

ماتریس داخلی-خارجی یا IEM یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل سبد کسب‌وکار است که مبنای آن جمع‌بندی نتایج جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است. در مقاله «برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ» سطوح مختلف استراتژی را توضیح دادم. آنجا گفتم که طرح‌ریزی راهبردی هلدینگ دو بخش اساسی دارد: برنامه‌ریزی سبد و راهبردهای سرپرستی. هر یک از این دو موضوع را در […]

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار

ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‌ها یا DPM

ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‌ها یا DPM

ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‌ها یا DPM (Directional Policy Matrix) روشی است که در آن به تعیین ضوابطی پرداخته می‌شود که بر اساس آن بتوان راجع به جذابیت یا عدم جذابیت دورنمای یک کسب‌وکار قضاوت کرد. این ماتریس که گاهی Shell/DPM هم خوانده می‌شود به موقعیت کنونی یک واحد کسب‌وکار از نظر قوت یا ضعف در صنعت و زیست‌بوم خود هم می‌پردازد.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار

ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد یا IPA

ماتریس اهمیت-عملکرد یا IPA

ماتریس تحلیل اهمیت-عملکرد یا IPA (Importance Performance Analysis) یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی سبد است که با هدف رفع برخی از نواقص ماتریس‌های BCG و GE به کار می‌رود. البته این ابزار تحلیل کاربردهای بسیار زیادی دارد از جمله در: توریسم، آموزش و تحصیلات، حکمرانی الکترونیک، رستوران و حوزه‌های مختلف دیگر.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ۰ برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار