مطالب وبلاگ

رویکردهای نظری کنترل غیرمستقیم در مدیریت هلدینگ

کنترل غیرمستقیم در هلدینگ

سازمان‌های مادر برای نظارت بر پیشبرد اهداف خود و اطمینان از حصول نتایج مورد نظر، سیاست‌های کنترلی متفاوتی را در قبال کسب و کارها در پیش می‌گیرند که اغلب به صورت مستقیم اعمال می‌شوند. اخیراً گرایش به ابزارهای کنترل غیرمستقیم با توجه به مزایای زیادی که دارند در بین مدیران شرکت‌های هلدینگ رو به افزایش بوده است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰ توسعه مدیریت، مدیریت هلدینگ