مطالب وبلاگ

چرا تغییرات در هلدینگ به سختی انجام می‌شود؟

مقاومت در برابر تغییرات در هلدینگ

بعد از اینکه راهبردهای هلدینگ تدوین شد نوبت به اجرای راهبردها می‌رسد. اجرای راهبردهای جدید بنگاه مادر همواره مستلزم ایجاد تغییرات در هلدینگ و تغییر در رویکرد مادری است. هدف از این تغییرات در هلدینگ هم ارتقاء توانایی ارزش‌آفرینی سازمان مادر است. تجربه نشان داده که مدیران بنگاه مادر، غالباً دشواری ایجاد تغییرات در رویکرد مادری را دست کم می‌گیرند.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۰ مدیریت هلدینگ