مطالب وبلاگ

ساز و کار شناخت ویژگی‌های‌های هلدینگ

ارزیابی هلدینگ

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص یک شرکت هلدینگ نیازمند شناخت ویژگی‌های آن است. طبیعتاً هر مدیر ارشد در سازمان هلدینگ در گام اول نیازمند ارزیابی هلدینگ و شناخت عمیق از ویژگی‌های مجموعه تحت مدیریت خود است. اما ارزیابی هلدینگ به صورت جامع و حصول شناخت همه‌جانبه از این ابعاد، مستلزم بکارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف و کارآمدی است. در این مقاله به دنبال معرفی یک روش کارآمد به همراه ابزارهای آن جهت رسیدن به این مهم هستیم. مهمترین کاربرد این ارزیابی در طرح‌ریزی استراتژیک هلدینگ است. اولین گام در طرح‌ریزی استراتژی در هلدینگ حصول شناخت همه جانبه از ستاد و شرکت‌های تابعه هلدینگ است.

ادامه مطلب
علی فردوسی جهرمی ۱۵ مهر ۱۴۰۰ ۰ مدیریت هلدینگ